1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Weboldalunkon lehetőséged van feliratkozni a Finn minta hírlevél szolgáltatására valamint regisztrálni eseményeinkre. Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse a Finn minta által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan.

A Finn minta (továbbiakban: Adatkezelő) a www.finnminta.com weboldal működtetése során a honlapra látogatók és a külA Feliratkozóböző eseményekre, hírlevélre feliratkozók személyes adatait kezeli.

  • AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Tuba Orsolya ev.

Közösségi adószám: HU56545511

Email cím: orsi@finnminta.com

Telefonszám: +36 30 463 1494

  • A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

  • név
  • e-mail cím

  • AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a Feliratkozó A Feliratkozókéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Feliratkozó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett A Feliratkozókéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást A Feliratkozó a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok A Feliratkozókéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat A Feliratkozókéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja a hírlevél A Feliratkozó által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő a Feliratkozó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Feliratkozó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A Feliratkozó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag A Feliratkozót, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  • AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

  • AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon önkéntesei, munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése feladata.

  • ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. A Feliratkozó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő a Feliratkozó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Feliratkozó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. A Feliratkozó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: finnminta@gmail.com

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az finnmintagmail.com e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben sem lesznek újra helyreállíthatók.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében dA Feliratkozótést hoz, és dA Feliratkozótéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett az Info.tv. (2011. évi CXII. tv.), valamint a Polgári TörvénykA Feliratkozóyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben A Feliratkozó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult a Feliratkozónel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  • LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli a Feliratkozó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig A Feliratkozó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélre feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. A Feliratkozó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

  • EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről A Feliratkozót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalúan módosítsa.